پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

فلسفه آرم،لباس وشالبند

شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۳۸ ب.ظ

فلسفه خط در کونگ فو پرتوآ :خط در کونگ فوپرتوآ که هنرجو در هرمرحله از ارتقاء تکنیکی موفق به اخذ آن می شود وبر روی سینه وی نصب می گردد بمعنای موجی از تفکر مغز می باشد ونشانی از چین های مغز وبکارگیری نیروهای فکری وگام برداشتن به طرف مقام رفیع انسانی است.

فلسفه لباس در کونگ فو پرتوآ: تمام لباس های رزمی باید آزاد باشند و ورزشکار در آن بتواند احساس راحتی داشته باشد در هنر های رزمی سیاهی رنگ پرمعنایی است بدین معنی که سیاهی در مقابل رنگ های دیگر مقاومت می کند ونفوذ هر رنگ دیگر برآن بی اثر است.پس این نمایانگر این است که ما نیز در مقابل رنگ ها ونیرنگ ها ،مانند رنگ سیاه اصالت خویش را حفظ خواهیم کرد. همچنین از نظر علمی ، رنگ سیاه نمی گذارد انرژی که در اثر سوخت وساز بدن تولید می گردد از دست رفته وآن را در خویش نگه می دارد ونیز رنگ سیاه لباس ، از پیری زود رس وکوفتگی وخستگی مفرط می کاهد

فلسفه شالبنددرپرتوآ

1.شالبند سفید:

شالبند سفید یعنی درجه ی همراهی که هنرآموز از ابتدا با فرمولهای علمی و اصولی ورزش و در جهت تربیت جسم و روان خود اغاز مینماید.این مرحله به معنی آشنائی همراه با مقدمات فنون پرتوآ است و این مرحله دارای فنون متنوع رزمی است و هنر جو از هر حیث و هر جهت آماده رزم و فراگیری حرکات سخت و طاقت فرسا ست.

 2.شالبند سبز:

 شالبند سبز مرحله ی راهدانی است هنرآموز پس از طی مراحل هفتگانه پرتوآ به شالبند سبز رهنمون می شود, شالبند سبز یعنی درک احوال بدن و دریافت راه و رسم تربیت جسم و روح است. شالبند سبز روئییدن در فضای جسمی و فکری است .شالبند سبز ورود به عالم فعالیت که راهدانی رابه همراه دارد.شالبند سبز درک مقام تعلیم پرتوآ به علاقمندان آن است و این مرحله خود گویای عروج اندیشه بسوی اندیشیدن برتر است.

   3.شالبند قهوه ای:

 شالبند قهوه ای یعنی سوزاندن خامی های جسم و روح و گذر از لحظه های نا آرام و آشوبگر نادانیهاست.شالبند قهوه ای درک لحظه هاست که می تواند زمان را به چنگ آورد و دقایق عمر را دوران ساز نماید .در این مرحله انسان هرگزبه دنبال جدال و نا آرامی نیست در این مرحله قدرت تن در صورتی معنا بخش است که تابع روان باشد و روان نیزبا تکیه به قدرت تن در حال تعالی است. این مرحله را مرحله ی راهبانی می گویند .

   4. شالبند مشکی :

 شالبند مشکی به معنی درک تاریکی های زمان است زیرا ما اعتقاد داریم که انسان شدن تعلیمات ویژه ای را می طلبد و گذر ازجهل ونادانی یعنی آگاهی به ظلمت و تاریکی های زمان است. فنون شالبند مشکی یعنی نبرد برای بدست آوردن شایستگی های انسانی و درک نیروهای نهفته و پنهان که زوایای مخفی حیات انسان را تشکیل می دهد.

 5.شالبند سرخ:

 شالبند سرخ یعنی باروری به جهات مختف جامعه انسانی و باور به خود آمدن تا مرحله ی خودآئی است .شالبند سرخ فراتر از مرز فنون پرتوآ و قدرت های جسم و روح انسانی است .شالبند سرخ مرحله درک امواج کیهانی و انرژیهای آسمانی است.در شالبند سرخ قوانین مادی و تصاویر تولید یافته توسط آدمی بر تن و روان انسان اثری از خود به جای نمی گذارد بلکه آنچه که قابل بیان است فقط انرژی و امواج است این مرحله انهدام سردی وجود و ایجاد جوشش در روان است.شالبندسرخ یعنی ابداع و نوآوری از سوی جهانیان بر مبنای یافته و آموخته های پرتوآ که محور آن ابداع 3000 تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی است وبه کسی که این مرحله را پیموده باشد جهانبان می گویند.

۹۴/۰۸/۱۶