پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

تاریخچه فنون رزمی در ایران * History martial arts in Iran

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۱۸ ب.ظ

آرم2

قدرت، مهارت و جنگاوری ایرانیان از دیر باز زبانزد خاص و عام ملل دیگر جهان بوده است، چنانچه تاریخ نبرد کیانیان،سپهبدان، سربداران و عیاران که برای سربلندی امت خود حماسه ها می آفریدند، همگی نشانه ایی از قدمت دیرینه ملت ایران در رزم، جنگاوری و دلاوری آنان دارد. هرودوت مورخ یونانی در خصوص ایرانیان گفته است: ایرانیان راست بر اسب می نشستند، راست تیر می انداختند و راست سخن می گفتند. تیزی تیغه چرخهای ارابه های آنها در نبردها یادآور تدبیر در رزم می باشد." شجاعت و ورزیدگی ایرانیان از یک طرف و موقعیت خاص منطقه ای و جغرافیایی و یورش کشورهای دیگر جهان در ازمنه تاریخ از طرف دیگر موجب گردید تا جنگاوری و رزم بعنوان یکی از اصلی ترین دل مشغولی و دغدغه آنان به شمار آید، تا جائی که هنر رزم در همه نقاط ایران با شگردها و فنون خاص به  چشم می خورد که از آن جمله می توان به هنر چوب بازی مردان جنوب، برق تیغه های دشنه و رقص قمه حماسه سازان آذربایجان، رقص خنجر ترکمانان، هنر تبر زنی مردان شمال و... اشاره کرد که همگی می تواند گویای ورزش و هنر رزم باستان ایران باشد. در سده اخیر، بعضی کشورها همچون ژاپن، چین، کره جنوبی، آمریکا، تایلند و ... برای اینکه هویت و فرهنگ ملی کشور خود را به دیگر کشورهای جهان صادر و ترویج نمایند، از استراتژی و رویکرد فرهنگی بویژه با توسعه و اشاعه هنر رزم بومی خود در دیگر نقاط دنیا استفاده کردند، تا بدانجا که استیلهای رزمی بومی خود را سازماندهی نموده و گوی سبقت را در این خصوص از سایر کشورها ربوده و در عرصه جهانی جایگاه خاصی را برای خود بدست آوردند. خوشبختانه علیرغم هجوم فرهنگ رزم بیگانه به کشور ایران در چند دهه گذشته، اساتید و اندیشمندان بزرگی که کوله بار سنگین رزم ایران را بر دوش می کشیدند به خود باوری رسیده و با ابتکار عمل و انجام تمرینات جسمی و روحی و همچنین ساختارسازی شیوه های رزم بومی کشور، سبک جدیدی(هنر رزم پهلوانی پرثوآ) را بافنون و محتوای فکری مستقل از فرهنگ بیگانه و با تکنیک ها و تاکتیک های بومی و محلی ایرانی و با فلسفه خاص خود ابداع نمودند و برای اولین بار گام بزرگی در جهت اعتلای رزم باستان و شکوفایی فرهنگ رزم پهلوانی ایران برداشتند


English ) translation to see this text click on the box below )


Iranian warfare , skill and strength of long and other nations in the world , if the history of the kianian battle , the marshals, sarbedaran and ayaran , to be proud of their nation , all epics created from old established the Iranian nation in combat , they struggle and courage . herodot Greek historian regarding the Iranians said : Iranians right on horseback , right , and the right post . sharp blade cart wheels in fighting is reminiscent of the scheme in combat , courage and experience the Iranians on the one hand and regional specific and geographical position and the other countries of the world during the date for the other side of the leading warfare and as one of the main andsped off their concern , where art battle in all parts of Iran with specific strategies and tactics which including wood art of the men's game , south of the knife blades and dancing قمه saga makers in Azerbaijan , Turkmens , the art of dance dagger men and a woman axe north pointed out that all can combat sports and art testifies to the ancient Iran. in the last century , some countries such as Japan, China, South Korea , Thailand , the United States … that their country's national identity and culture to other countries in the world , to promote and export strategy and cultural approach , especially with the development and dissemination of indigenous arts of combat in other parts of the world , to the extent that steel his native of martial arts organised and credible challenge from other countries in this regard and kidnapped in the global arena for a special place . Fortunately , despite an influx of foreign combat culture to Iran in the last few decades , scholars and thinkers large load heavy combat Iran on their backs to self - belief , and with one's own initiative and physical and mental exercises and also the structure of ways to combat the country's indigenous , a new style of warfare ( parthowa ) - of - the - art technology and independent intellectual content with the foreign culture and techniques and tactics of local indigenous Iranian and with his particular philosophy and for the first time a big step in the direction of enhancing combat and prosperity of the ancient culture war of chivalry took Iran

۹۴/۰۴/۲۹