پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

قدمت رزم پهلوانی پرثوآ * old battle of chivalry parthowa

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳ ب.ظ

 

 

آرم1

اعتقاد به توانایی ایرانیان، کسوت و اندیشه پاک آنان و نیز صدور فرهنگ غنی ایران از طریق گسترش فرهنگ وتمدن، لباس، زبان، دین، پرچم، آداب و رسوم و ... موجب گشت تا سبکی تکمیلی با عنوان پرثوآ(هنر رزم ملی و  پهلوانی ایران) که قدمت 6000 ساله دارد، با اندیشه ای نو و با نگرشی رو به جهانی شدن و نوآوری در متدهای علمی سبکهای رزمی و علوم ورزشی، پس از سالها تحقیق و تفحص در فرهنگ غنی ایرانیان وساختارسازی ورزشهای بومی سنتی ایران پا در عرصه وجود گذارد. با بررسی تاریخ ورزش باستانی ایران به صراحت می توان اذعان نمود که نه تنها قدمت آیین پهلوانی به دوره ایران باستان بر می گردد، بلکه ورزش زورخانه ای که ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ غنی ایران داشته، همان ورزش باستانی و پهلوانی پرثوا است که سیر تکاملی خود را پس از ظهور اسلام نیز بر تپایه اعتقادات اسلامی وتمدن ایرانی ادامه داده است. در گذشته مکانی که ورزش رزم پهلوانی پرثوا در آن انجام می گرفت «لنگرخانه، زورگاه، ذکرخانه، ضربخانه، معبد،زورخانه، مهرابه، عبادتگاه، ورزشخانه، رازگاه و...» نام داشت. به همین خاطر ورزشهای گروهی و انفرادی زورخانه ای امروزی نمادی از شیوه های رزم ایرانیان باستان است که ورزشکاران برای ورزیدگی خود به جای به کار بردن گرز، کمان، شمشیر و سپر به صورت نمادین ورزش با میل، کباده، تخته شنا و سنگ پرداخته و جهت جلوگیری ازسرگیجه در مبارزات و جنگ ها با چرخ خوردن و برای غلبه بر رقیب و نبرد تن به تن با «کشتی پهلوانی پرثوا» خود را ورزیده و آماده می کنند. هنر رزم پهلوانی پرثوا به عنوان یکی از رشته های ورزشی و استایل های مبارزه ای کامل و پیشرفته موجود درجهان می باشد که تحت پوشش فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو ج.ا.ایران، فدراسیون ورزشهای همگانی،فدراسیون جهانی ورزشهای زورخانه ای بوده و در حال حاضر برنامه های ملی و جهانی خود را زیر نظر این فدراسیونها و موسسه بین المللی رزم پهلوانی پرثوآ انجام می دهد. هم اکنون نیز تلاش- های زیادی در جهت اشاعه و توسعه این هنر رزمی سنتی و پهلوانی ایران در اقصی نقاط جهان انجام می شود تا بتوان آداب و رسوم ایرانیان را به جهانیان معرفی کرد.

 

 

belief in the ability of the Iranians, and receiving clean them rich culture , as well as the issue of Iran via the spread of the unpredictable shifting culture , language, religion , flag , customs and has to higher style of art as Parthowa  ( National combat and athletic Iran ) 6000 - year old , with a new idea , and with a view to globalisation and innovation in scientific methods martial styles and sports science , after years of research and investigation into the rich culture Iranians  and structure for Traditional local sports in the world of Iran . with the study of the history of the ancient sport to Iran can be pointed out that not only the law of chivalry dates back to ancient Iran  but  Zoorkhaneh sports that is rooted in the ancient history and culture of the ancient sport, Iran , and that is the evolution of chivalry Parthowa  after the emergence of Islam base Islamic beliefs on Iranian unpredictable shifting . Sports in the past where the combat of chivalry Parthowa in it ,  sport club , Zekrkhaneh , Zarbkhaneh, Zoorkhaneh ,  places of worship , and … . so mass sports and individual Zoorkhaneh symbol of a modern ways to combat the ancient Iranians athletes to experience instead of applying club , sword and bow to sport , with chain and bow , a swimming and rock and preventing conflicts and wars in of vertigo with the ring and to overcome the rival and combat with a knight Parthowa and . Parthowa art battle of chivalry as one of the sport and style of the campaign and the advanced world that is under the cover of the federation and martial arts Kung Fu Iran, Sports Federation for World Federation Zoorkhaneh sports and is currently a national and global under the federations International Institute of Parthwoa  and the combat of chivalry . already have a lot of effort to spread and the development of traditional martial art and athletic Iran in all parts of the world, is done to customs and Iranians introduced to the world .

 

۹۴/۰۴/۲۹