پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

تاریخچه هنر های رزمی جهان * History martial arts world

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۲۴ ب.ظ

آرم 4

 

 

رزم و ستیز، مبارزه و دفاع از حریم تن و روان در نهاد و سرشت همه موجودات و بخصوص انسانها نهفته  شده است و به دوره و زمان خاصی بستگی ندارد. مبارزه و نبرد به اندازه عمر و پیدایش بشر دارای قدمت  بوده وانسانها برای رهایی از چنگال متجاوزان، فنون رزم و حرکات نبرد تن به تن را ابداع نمودند و به تدریج اینحرکات ابتدایی رزم با متأثر از علوم فیزیولوژی، روانشناسی، طب، فلسفه، فیزیک،شیمی،  بیومکانیک  و ... در ملل مختلف بهبود و توسعه یافت و در نهایت موجب پیشرفت کلی در هنرهای رزمی کنونی گردید. به صراحت می توان اذعان نمود که همه اقوام ملل، با ریشه های رزم و سلاحهای جنگ آشنایی داشته و درمبارزات؛ فنون و تکنیک هایی را بر حسب شرایط آن دوره طراحی و تدوین می کردند و در میان خود، افراد خاص باشرایط جسمی و روحی را جهت مقابله و نابود ساختن دشمنان پرورش می دادند. آنچنانکه جنگجویان تیرانداز سوارکار در دوره اشکانیان، یا حماسه اساطیری و افسانه ای زال، سام، رستم، سهراب، اسفندیار و...در ایران باستان، حماسه پهلوانی «ایلیاد و اودیسه» در یونان باستان و حماسه سازان ملل دیگر، و نیز پس از اسلام داستان حماسی و پهلوانی سرخ جامگان مبارزان آذربایجان، عیاران، سربداران و ...  نمادی از این قدرت الهی و نجات بخش هستند. در این میان آثار هنرهای رزمی و پهلوانی را در همان دوران می توان مطالعه نمود و به هنرهای جالب و متنوع رزمی که آن پهلوانان و مبارزان اساطیری از آن استفاده نموده ودر آن مهارت داشتند را مورد توجه قرار داد

English ) translation to see this text click on the box below )

 

combat and struggle , combat and defend the people and the nature and in all human beings , and especially lies and does not depend on the particular time . to struggle with the size of human life , and the old and humans have been to get rid of the aggressors and combat techniques to innovation , and gradually the primary battle with the movements of physiology, science , philosophy , the psychology of medicine , physics, chemistry , Bio mechanics and … in various nations and developed and improvement in the overall progress in the current martial arts . can be clearly stated that all ethnicities UN, with the roots of war and weapons of war and in fighting techniques and techniques ; and to the circumstances of that period and the design and development in particular , people with physical and mental conditions to confront and destroy the enemies . as fighters in the shooter Ashkanian (a group of ancient Iranians ) period , or Asatiri ( fighters who lived in mythology )
 epic legendary albino , Sam , Rustam , Sohrab , in Iran , and … the ancient epic and The Iliad chivalry Odyssey epic in ancient Greece and other nations , and after the epic tale of Islam and red societies Azerbaijan, Ayaran (a group of ancient Iranians ) Sarbedaran (a group of ancient Iranians )
 fighters , and a symbol of the divine power and save the sector. in the midst of his works of martial arts and at the same time , and can be interesting to study and martial arts diverse that knights and fighters from the Asatiri ( fighters who lived in mythology )
 used in which the skills .

 

 

 

۹۴/۰۴/۲۹