پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

هنر رزم پهلوانی پرثوآ * Parthowa art battle of chivalry

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۴ ب.ظ

هنر رزم پهلوانی پرثوآ  دارای تمرینات آماده سازی تن و روان در نبرد پرثوآ (آمادگی جسمانی، آمادگی تکنیکی،آمادگی تاکتیکی، آمادگی ذهنی و آمادگی تنفسی) و تمرینات اخلاقی (سازوکارهای اجرایی ده فرمان پرثوا «نیت راست،گفتار راست، کردار راست، ورز راست، فروتنی، وفاداری، فداکاری، جوانمردی، صبر و ایمان پاک» پاکسازی ابدان«بدن فیزیکی، بدن اثیری یا بدن مثالی و روح») می باشد.

Parthowa has art battle of chivalry Training preparations , body and soul in fighting Parthowa ( fitness, technical preparedness , tactical ready , and mental preparation for respiratory )and ( exercises executive mechanisms Ten Commandments Nate Parthowa , right, right , right, right , rivers , loyalty, sacrifice, patience and generosity, faith physical body bodies , body and soul ethereal or an example).l

۹۴/۰۴/۲۹